Quy trình tính giá thành sản xuất một bước

Áp dụng cho đơn vị sản xuất không có các sản phẩm trung gian (Bán thành phẩm) 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍNH GIÁ THÀNH MỘT BƯỚC

PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ

Module phần mềm kế toán giá thành sản xuất trong phần mềm kế toán phiên bản Cyber Enterprise 8.0  đáp ứng đầy đủ các tiêu thức phân bổ chi phí như bảng sau;

Khoản mục chi phí Phương pháp tập hợp chi phí
Trực tiếp Định mức K/C, Phân bổ Tiêu thức khác
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621)

Có:

Customize theo đặc thù của từng đơn vị sản xuất

Chi phí nguyên vật liệu phụ (621)

Có: 

Customize theo đặc thù của từng đơn vị sản xuất

Chi phí nhân công (622)

Có: 

Customize theo đặc thù của từng đơn vị sản xuất

Chi phí sản xuất chung (627)

Có: 

Customize theo đặc thù của từng đơn vị sản xuất

 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM DỞ DANG

Các phương pháp xác định và tính toán sản xuất sản xuất dở dang:

- Phương pháp xác định theo phần trăm hoàn thành của sản phẩm tương đương.

- Phương pháp xác định khối lượng nguyên vật liệu trên dây chuyển (Chương trình tự động tính toán giá trị dở dang).

- Phương pháp xác định giá trị đích danh dở dang.