Quy trình xác định giá thành hoàn nguyên chi phí

Giá thành hoàn nguyên là phương pháp tính giá thành chi tiết truy vấn ra từng đến giá trị và số lượng của từng loại vật tư, nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm và các sản phẩm của công đoạn trước.

 

Mục đích của việc hoàn nguyên chi phí đối với giá thành sản xuất nhằm:

  • Đánh giá sự biến động của giá thành ở các kỳ khác nhau.
  • Làm căn cứ để ra quyết định định mức nguyên vật liệu.
  • Đưa ra tỷ lệ thực tế số lượng nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu tham gia đến sản phẩm cuối cùng (Đối với quy trình giá thành phân bước)

Ví dụ:

Chi phí điện tham gia tất cả các công đoạn sản xuất, giá thành hoàn nguyên thực hiện đưa ra được một sản phẩm ở công đoạn cuối cùng thì tiêu hao bao nhiêu chi phí điện, KW điện.