Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi điều 128 Thông tư 200

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Theo đó: - Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.
- Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Thông tư 75/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/7/2015.