Thông tư 141/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN, thuế GTGT

Ngày 16/10/2013, Bộ Tài chính cho ban hành Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Thông tư số 141/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/7/2013.