Thông tư số 64/2013/TT-BTC quy định về hóa đơn giá trị gia tăng

Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịnh vụ, ban hành ngày 15/5/2013 có hiệu lực 01/07/2013.