DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ MÃ HÓA THÔNG TIN

Việc mã hóa tổ chức thông tin quản lý có ý nghĩa rất quan trọng cho công tác sử dụng phần mềm của đơn vị và được thể hiện ở những điểm sau.

Trách trùng lắp mã hóa cho một đối tượng (Một đối tượng nhiều mã).

Đưa ra quy luật chung - khoa học cho hệ thống có nhiều người sử dụng.

Phục vụ cho công tác tối ưu hóa phân tích số liệu đầu ra - dựa vào các phân nhóm theo hình cây các bộ mã.

HỆ THỐNG CÁC DANH MỤC ĐƯỢC TƯ VẤN MÃ HÓA 

Danh mục tài khoản kế toán, danh mục tài khoản ngân hàng

Danh mục đối tượng “khách hàng, danh mục nhà cung cấp, danh mục nhân viên”

Danh mục nhóm đối tượng

Danh mục vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, phụ tùng

Danh mục phân nhóm vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, phụ tùng

Danh mục sản phẩm và phân nhóm danh mục sản phẩm sản xuất

Danh mục kho và phân nhóm kho

Danh mục hợp đồng và phân nhóm danh mục hợp đồng

Danh mục vụ việc và phân nhóm danh mục vụ việc

Danh mục khoản mục phí và phân nhóm danh mục khoản mục phí

Danh mục khoản trung tâm chi phí và phân nhóm danh mục trung tâm chi phí

Danh mục khoản trung tâm lợi nhuận và phân nhóm danh mục trung tâm lợi nhuận

Danh mục bộ phận và phân nhóm danh mục bộ phận

Danh mục vị trí kho và phân nhóm vị trí kho

Danh mục thuế suất

Danh mục kết chuyển cuối kỳ, danh mục phân bổ cuối kỳ

Danh mục công cụ và phân nhóm danh mục công cụ

Danh mục tài sản và phân nhóm tài sản

Danh mục nguồn vốn hình thành tài sản

Danh mục phân loại tài sản

Danh mục lý do tăng giảm tài sản

Danh mục bộ phận sử dụng tài sản

Danh mục địa bàn tiêu thụ và nhóm địa bàn tiêu thụ

Danh mục chiết khấu thương mại

Hệ thống các danh mục khách theo đặc thù quản lý của từng doanh nghiệp và từng loại hình doanh nghiệp.