MODULE KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ - INVESTMENT ACCOUNTING

       Chức năng chính của Module kế toán này là; Lập kế hoạch dự toán ngân sách, chi phí đầu tư, kết hợp với số liệu các Module kế toán khác thực hiện lên các báo cáo đầu tư như: Báo cáo nguồn vốn đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán đầu tư…


TÍNH NĂNG CHUNG

Quản lý số liệu kế hoạch - dự toán: Kế hoạch dự toán vốn, kế hoạch dự toán chi phí …theo từng công trình, hạng mục công trình.

Quản lý hạn mức đầu tư và kế hoạch dự toán chi phí đầu tư chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình trong từng giai đoạn đầu tư.

Quản lý chi phí phát sinh lũy kế từ khi khởi công.

 

GIAO DỊCH

Dự toán công trình

Quản lý dự toán của từng công trình, hạng mục công trình

 
Phiếu kế toán định kỳ

Quản lý dự toán ngân sách hàng năm cho từng công trình, hạng mục công trình

 
HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

- Báo cáo nguồn vốn đầu tư.

- Báo cáo chi tiết nguồn vốn đầu tư.

- Báo cáo thực hiện đầu tư

- Báo cáo thực hiện đầu tư theo dự toán.

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư

- Báo cáo chi phí ban quản lý dự án.

- Báo cáo chi phí quản lý.

- Báo cáo chi phí khác.

- Tờ khai thuế

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối phát sinh theo công trình đầu tư…

 

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

          Các phát sinh về thu chi, tạm ứng vốn đầu tư, xuất nhập vật tư, thiết bị ở các module kế toán khác được tự động chuyển sang hệ thống báo cáo về số liệu thực hiện đầu tư của kế toán chủ đầu tư.