MODULE KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT - 

COST ACCOUNTING

       Tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo các chiều và phân lớp chi phí khác nhau như: Quản lý chi phí theo trung tâm chi phí, theo trung tâm lợi nhuận, theo hợp đồng, vụ việc, khoản mục phí,... Ngoài ra Module này là một công cụ tự động tính toán và tập hợp chi phí tính giá thành theo nhiều phương pháp và cách thức phân bổ khác nhau như: Giá thành phân bước “Một bước – nhiều bước”, giá thành định mức, phân bổ theo chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí NVL chính…


TÍNH NĂNG CHUNG

Phân lớp quản lý chi phí theo: Trung tâm lợi nhuận, trung tâm chi phí, khoản mục phí, hợp đồng, vụ việc...

Theo dõi số lượng và giá trị sản phẩm dở dang của các sản phẩm ở các kỳ kế toán.

Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản xuất.

 

GIAO DỊCH

Định mức sản xuất

Quản lý định mức sản xuất thành phẩm của các nguyên vật liệu

Làm căn cứ để thực hiện tính giá thành và phân tích các yếu tố giá thành "Đối với các đơn vị sản xuất mà chi phí nguyên vật liệu được thực hiện theo định mức sản xuất"

 
Xác định sản lượng dở dang

Quản lý sản lượng thành phẩm, bán thành phẩm dơ dang trên dây chuyển.

HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Báo cáo chi phí và giá thành theo vụ việc:

- Bảng kê chứng từ 

- Bảng phân bổ chi phí chung - Tk 627*

- Bảng phân bổ NVL & CCDC - Tk 152*, 153

- Bảng phân bổ tiền lương và BHXH - Tk 334, 338

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ - Tk 214

- Bảng kê chứng từ theo vụ việc

-Bảng kê chứng từ NVL theo vụ việc

- Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc

- Tổng hợp số phát sinh lũy kế theo vụ việc

- Tổng hợp chi phí sản xuất theo vụ việc

Báo cáo tập hợp chi phí

- Tập hợp chi phí theo bộ phận hạch toán, phân xưởng

- Tính giá thành các sản phẩm tương đương theo hệ số quy đổi về sản phẩm chuẩn.

- Tập hợp chi phí theo yếu tố chi phí

- Tập hợp chi phí theo nhóm yếu tố

- Tập hợp chi phí theo cấu trúc nguyên vật liệu

- Tập hợp chi phí theo lệnh sản xuất

- Tính và cập nhật giá thành vào các phiếu nhập thành phẩm.

Báo cáo giá thành sản xuất:

- Bảng tổng hợp giá thành sản xuất.

- Thẻ giá thành sản xuất.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

Các Module kế toán khác:

Module chi phí giá thành có mối liên hệ tương tác với hầu hết với các Module kế toán khác như sau:

-Danh mục tài khoản: Trong một số màn hình khai báo danh mục hoặc cập nhật số liệu thuộc phân hệ chi phí giá thành, có sử dụng tài khoản đã được khai báo ở phân hệ kế toán tổng hợp như tài khoản vật tư, nhiên liệu, CCLĐ, hàng hoá, thành phẩm, tài khoản chi phí…, tùy thuộc vào tổ chức hệ thống tài khoản của kế toán tổng hợp, Module chi phí giá thành sẽ được khai báo phù hợp để phục vụ cho việc phân tích cả hệ thống. 

-Hạch toán chi tiết trên các chứng từ: Một số chứng từ trong các Module được nhập chi tiết theo các đối tượng chi phí giá thành sẽ là số liệu kế thừa để tính toán giá thành.

Phân hệ quản lý bán hàng - quản lý mua hàng:

Trong quy trình quản lý mua hàng, nếu có liên quan những sự vụ, vụ việc chi phí mua hàng thì cũng phải được thiết lập thông qua phân hệ chi phí giá thành.

Phân hệ quản lý tồn kho:

Thông qua lệnh sản xuất và cấu trúc sản phẩm được lập tại phân hệ chi phí giá thành, các phiếu xuất trong phân hệ tồn kho sẽ tính được lượng vật tư cần thiết để sản xuất. Các phiếu xuất có thể được lập từ số liệu lệnh sản xuất.

GIAO DIỆN CÁC GIAO DỊCH
PHIẾU ĐỊNH MỨC
  
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DƠ DANG