MODULE KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ - ACCOUNTS TOOLS AND SUPPLIES

       Lưu trữ, cung cấp các thông tin cần thiết về công cụ dụng cụ, từ thời điểm nhập mua đến khi xuất sử dụng và chi tiết theo: Giá trị công cụ, giá trị còn lại, giá trị phân bổ kỳ, số kỳ phân bổ, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, tạo các bút toán hạch toán tự động phân bổ chi phí công cụ. Ngoài ra Module này cho phép quản lý công cụ dụng cụ tồn kho, công cụ dụng cụ đang sử dụng tại các bộ phận, phòng ban, phân xưởng.


TÍNH NĂNG CHUNG

Theo dõi công cụ dụng cụ về các thông tin: Giá trị công cụ, giá trị đã phân bổ, giá trị còn lại, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, ngày mua, ngày đưa vào sử dụng, tồn kho, tồn kho đang sử dụng...

Tính phân bổ và lên bảng phân bổ công cụ định kỳ (tháng, quý …)

Tạo bút toán hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

 

GIAO DỊCH

Phiếu nhập kho công cụ dụng cụ 

Quản lý nhập mua công cụ dụng cụ bao gồm: Nhập kho công cụ, hạch toán và kê khai thuế, tính chi phí nhập mua công cụ.

Phiếu xuất kho công cụ dụng cụ

Quản lý xuất kho công cụ dụng cụ bao gồm: Xuất kho công cụ, hạch toán xuất kho, khai báo các định mức phân bổ như “tài khoản phân bổ công cụ dụng cụ, số tháng phân bổ” làm thông số đầu vào cho bút toán phân bổ công cụ dụng cụ định kỳ 

Phiếu nhập xuất thẳng công cụ dụng cụ

Kết hợp cả phiếu nhập kho và xuất kho công cụ dụng cụ.

HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

- Phiếu xuất kho công cụ

- Báo cáo công cụ dụng cụ

- Bảng kê nhập công cụ dụng cụ

- Bảng kê xuất công cụ dụng cụ

- Bảng tổng hợp nhập công cụ dụng cụ

- Bảng tổng hợp xuất công cụ dụng cụ

- Báo cáo nhập xuất tồn công cụ dụng cụ

- Bảng kê phân bổ công cụ dụng cụ

- Bảng kê phân bổ công cụ dụng cụ theo năm

- Bảng tổng hợp phân bổ công cụ dụng cụ

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

      Tương tự Module kế toán tài sản cố định

GIAO DIỆN CÁC GIAO DỊCH
PHIẾU XUẤT, PHIẾU XUẤT KHO CÔNG CỤ
    
PHIẾU NHẬP XUẤT THẲNG CÔNG CỤ DỤNG CỤ