MODULE KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - FIXED ASSETS

       Lưu trữ, cung cấp các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm lập thẻ tài sản đến khi thanh lý tài sản: Nguyên giá, giá trị còn lại , khấu hao, nguồn vốn hình thành, số năm – số tháng khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng .. Module cho phép tạo các bút toán khấu hao, tính khấu hao theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.


TÍNH NĂNG CHUNG

Theo dõi tài sản cố định về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng,...

Theo dõi các thay đổi về tài sản như: Tăng giảm giá trị, thôi tính khấu hao, giảm tài sản, điều chuyển tài sản giữa các bộ phận.

Tính khấu hao và lên bảng phân bổ khấu hao.

Tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ

 

GIAO DỊCH

Thẻ tài sản 

Thiết lập thẻ tài sản cố định khi phát sinh thẻ tài sản mới

Tính khấu hao

Tính khấu hao định kỳ theo kỳ tháng, quý,..

Tạo bút toán khấu hao

Tạo lập hạch toán sổ cái các bút toán khấu hao dựa vào giá trị khấu hao sau khi tính khấu hao.

Điều chỉnh khấu hao Điều chỉnh giá trị khấu hao của tài sản cố định sau khi đã thực hiện tính khấu hao
Điều chuyển bộ phận sử dụng

Điều chuyển và quản lý bộ phận sử dụng tài sản nhằm quản lý về mặt vị trí tài sản đang quản lý, cũng như tính chi phí khấu hao tách chi phí cho từng bộ phận.

Tăng giảm nguyên giá tài sản Điều chỉnh, tăng – giảm nguyên giá tài sản cố định..
HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 

Nhóm báo cáo kiểm kê tài sản

- Báo cáo kiểm kê tài sản cố định

- Báo cáo chi tiết tài sản cố định

- Báo cáo chi tiết tài sản cố định theo nguồn vốn

- Báo cáo chi tiết tài sản theo bộ phận

- Báo cáo chi tiết TSCĐ theo bộ phận, nguồn vốn

- Báo cáo tổng hợp giá trị TSCĐ

- Thẻ tài sản cố định

- Bảng THTSCĐ theo nhóm TS và NV

- Bảng THTSCĐ theo BP và nhóm TS

Nhóm báo cáo tăng giảm tài sản

-Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ

- BC chi tiết tăng TSCĐ theo nguồn vốn

- Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ nhóm theo bộ phận

 

- Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ theo bộ phận - chi tiết theo nguồn vốn

- Báo cáo chi tiết giảm TSCĐ

- Báo cáo chi tiết giảm TSCĐ nhóm theo bộ phận

- Báo cáo TH tình hình tăng giảm TSCĐ

- Báo cáo TH tình hình tăng giảm TSCĐ - theo NV

Nhóm báo cáo khấu hao tài sản

- Bảng tính khấu hao TSCĐ

- Bảng tính khấu hao TSCĐ theo bộ phận

- Bảng tính khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn

- Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ

- Bảng phân bổ khấu hao

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ - theo BP

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

          Module kế toán tài sản cố định có quan hệ chủ yếu với phân hệ kế toán tổng hợp thông qua các mối quan hệ sau:

Danh mục tài khoản sử dụng trong Module tài sản cố định là các tài khoản về tài sản và các tài khoản chi phí khấu hao. Việc phân loại trước các loại tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao lũy kế tương ứng với loại tài sản, tài khoản chi phí tương ứng với việc sử dụng của các phòng ban…sẽ giúp cho việc tạo các bút toán phân bổ khấu hao sau này được rõ ràng và chính xác hơn. Ngoài ra, việc phân loại trước các loại tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao lũy kế tương ứng sẽ hỗ trợ kế toán tổng hợp lập các chỉ tiêu tài sản trong các báo cáo thuyết minh tài chính được dễ dàng hơn.

Module quản lý tài sản cố định tạo ra bút toán phân bổ khấu hao dựa trên khai báo tài khoản và chuyển sang kế toán tổng hợp để lên sổ kế toán có liên quan và tham gia tính giá thành sản xuất.

GIAO DIỆN CÁC GIAO DỊCH
THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  
TẠO BÚT TOÁN KHẤU HAO
  
ĐIỀU CHỈNH KHẤU HAO
   
ĐIỀU CHUYỂN BỘ PHẬN SỬ DỤNG
ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH