MODULE KẾ TOÁN VẬT TƯ - ACCOUNTS INVENTORY

    Module này cung cấp các thông tin tức thời về tất cả các hàng hoá vật tư của doanh nghiệp. Quản lý tất cả các nghiệp vụ nhập xuất, điều chuyển hàng hoá, quản lý chi tiết từng hàng hoá vật tư đến từng vị trí cất giữ trong kho. Chu trình kiểm tra đầy đủ chặt chẽ, tránh sai sót, đảm bảo số dư hàng tồn kho thực tế đúng với sổ sách. Ngoài ra, Module này còn cho phép quản lý cách tính giá vốn hàng tồn kho, tự động hạch toán kế toán chuyển vào sổ cái cho phân hệ quản lý tài chính. Tự động tạo lập các báo cáo quản trị phân tích chi tiết, tổng hợp về hàng hoá tồn kho nhằm đưa ra quyết định quản lý hiệu quả hơn.


TÍNH NĂNG CHUNG

Theo dõi lưu trữ các thông tin hàng hoá vật tư như: Tên, quy cách, các hạch toán ngầm định, các hạn mức tồn tối đa, tối thiểu, phân nhóm hàng hoá vật tư.

Quản lý tồn kho vật tư, NVL hàng hóa theo kho, theo vị trí kho, quản lý nhập xuất điều chuyển kho, hạch toán nhập xuất kho, quản lý thành phẩm, bán thành phẩm sản xuất, quản lý hàng gửi bán.

Quản lý và tính giá vốn xuất kho theo các phương pháp: Trung bình – Nhập trước xuất trước – đích danh.

 

GIAO DỊCH

Phiếu nhập kho nội bộ.

Phiếu nhập kho nội bộ nhằm mục đích nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm sau khi sản xuất hoặc nhập kho thừa do kiểm kê, nhập vay mượn.

Phiếu xuất kho nội bộ.

Quản lý xuất kho cho sản xuất, xuất thiếu kiểm kê, xuất cho vay..

Phiếu xuất điều chuyển kho.

Quản lý xuất điều chuyển cho, xuất kho hàng gửi bán.

HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Báo cáo nhập kho:

- Bảng kê phiếu nhập

- Bảng kê phiếu nhập của một vật tư

- Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp

- Bảng kê phiếu nhập nhóm theo vụ việc

- Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng

- Tổng hợp hàng nhập kho

- Báo cáo giá trị hàng nhập theo khách hàng, vụ việc

- Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu

Báo cáo nhập xuất tồn kho:

- Thẻ kho

- Sổ chi tiết vật tư

- Thẻ kho (lên cho 1 kho)

- Sổ chi tiết vật tư (lên cho 1 kho)

-Hỏi số tồn kho của một vật tư

 

- Tổng hợp nhập xuất tồn

- Báo cáo tồn kho

- Báo cáo tồn theo kho

- Báo cáo tồn kho đầu kỳ

Báo cáo nhập xuất tồn kho:

- Thẻ kho

- Sổ chi tiết vật tư

- Thẻ kho (lên cho 1 kho)

- Sổ chi tiết vật tư (lên cho 1 kho)

- Hỏi số tồn kho của một vật tư

- Tổng hợp nhập xuất tồn

- Báo cáo tồn kho

- Báo cáo tồn theo kho

- Báo cáo tồn kho đầu kỳ

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

Module kế toán tổng hợp, kế toán chi phí và tính giá thành

- Tự động chuyển số liệu hạch toán kế toán nhập xuất vào sổ cái của phân hệ kế toán tổng hợp

- Tự động chuyển dữ liệu về chi phí của phiếu xuất vào tính giá thành sản xuất.

- Tự động chuyển dữ liệu nhập kho sản xuất để tính giá thành sản phẩm.

Phân hệ quản lý mua hàng, phân hệ quản lý vật tư

Đối tượng quản trị chính trong phân hệ quản lý mua hàng và phân hệ quản lý vật tư là kho và hàng hóa vì vậy mối liên hệ tương tác giữa Module kế toán vật tư và hai phân hệ quản lý mua hàng, phân hệ phần mềm quản lý vật tư là không thể thiếu nếu hệ thống dùng thêm hai phân hệ này; Điều này được thể hiện ở các điểm sau.

GIAO DIỆN CÁC GIAO DỊCH
   PHIẾU XUẤT KHO                                                                       PHIẾU NHẬP KHO
   
PHIẾU ĐIỀU CHUYỂN KHO