MODULE KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ - ACCOUNTS PAYABLE

          Module này theo dõi và thống kê việc mua hàng phục vụ cho việc phân tích tình hình thực hiện đơn hàng của nhà cung cấp và xu hướng thay đổi giá. Ngoài ra Module này cũng theo dõi việc nhập khẩu hàng hoá và tính toán các chi phí liên quan. Đặc biệt Module này cung cấp công cụ linh hoạt để theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, theo hoá đơn mua hàng, theo tuổi nợ hạn thanh toán. Trên cơ sở đó giúp cho doanh nghiệp có sự đánh giá, so sánh phân tích các nhà cung cấp một cách nhanh nhất.


TÍNH NĂNG CHUNG

Theo dõi và quản lý hoá đơn mua hàng: “Hoá đơn mua hàng, hoá đơn nhập khẩu, hoá đơn chi phí mua hàng, hóa đơn xuất hàng trả lại nhà cung cấp”, theo dõi công nợ tạm ứng.

Theo dõi công nợ phải trả của từng nhà cung cấp; Theo dõi công nợ phải trả đến từng hoá đơn mua hàng và thời hạn trả tiền; Theo dõi hạn mức tín dụng của từng nhà cung cấp, tuổi nợ của từng phiếu mua hàng,..

Tự động tính thuế, kê khai thuế, hạch toán thuế GTGT, tự động tính phân bổ, hạch toán thuế nhập khẩu, tự động tính phân bổ chi phí mua hàng, tự động tạo các bút toán hạch toán mua hàng, tự động tạo các phiếu nhập kho

Quản lý thông tin về phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.

In phiếu nhập kho, các chứng từ  hạch toán

 

GIAO DỊCH

Phiếu nhập mua hàng

Trong trường hợp phân hệ quản lý mua hàng không kết nối với kế toán công nợ phải trả thì kế toán công nợ phải trả theo dõi và vào chứng từ mua hàng. Chứng từ mua hàng sẽ không được hiệu chỉnh nếu số liệu đã khoá sổ.

Phiếu nhập khẩu

Tương tự phiếu nhập mua nhưng ở chứng từ nhập khẩu có hạch toán thuế nhập khẩu.

Phiếu nhập chi phí mua hàng

Trong trường hợp mua hàng nhưng có thêm chi phí mua hàng, như chi phí lưu kho, vận chuyển thì phải vào chứng từ nhập chi phí mua hàng để tăng giá vốn hàng nhập mua.

Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp Tương tự phiếu nhập hàng bán trả lại ở Modul bán hàng và công nợ phải thu.
Chứng từ bù trừ công nợ với nhà cung cấp

Tương tự phần chứng từ bù trừ công nợ ở phần kế toán công nợ phải thu.

 

Hóa đơn mua hàng dịch vụ Tương tự phần chứng từ hoá đơn dịch vụ bán hàng
Phiếu thanh toán tạm ứng Quản lý công tác thanh toán tạm ứng đối với cán bộ nhân viên, chi tiết đến từng lần thanh toán và tạm ứng thanh toán
HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Báo cáo công nợ phải trả:

- Bảng kê công nợ phải trả cho nhà cung cấp

- Sổ chi tiết công nợ phải trả

- Sổ tổng hợp công nợ phải trả cho nhà cung cấp

- Bảng kê công nợ theo hoá đơn

- Bảng kê công nợ theo hạn thanh toán

- Bảng tổng hợp công nợ đến hạn thanh toán

- Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả

- Bảng kê trả tiền hàng

- Nhật ký chi trả tiền hàng

- Bảng kê công nợ tạm ứng

 

 

- Bảng tổng hợp công nợ tạm ứng

- Số dư công nợ cuối kỳ

- Số dư công nợ đầu kỳ

Báo cáo hàng nhập kho:

- Bảng kê hàng nhập kho

- Bảng tổng hợp hàng nhập kho

- Bảng tổng hợp hàng nhập theo các chỉ tiêu

- Báo cáo hàng nhập theo 2 chỉ tiêu

- Phân tích hàng nhập kho

- Bảng kê, báo cáo tổng hợp mua hàng dịch vụ

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

Module kế toán tổng hợp:

Module kế toán tổng hợp đóng vai trò là trung tâm tiếp nhận thông tin có liên quan đến hạch toán kế toán từ tất cả các phân hệ và các Module khác. Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả có mối liên hệ tương tác với Module kế toán tổng hợp qua các quan hệ sau:

-Danh mục tài khoản: Trong các màn hình khai báo danh mục hoặc cập nhật số liệu thuộc Module kế toán công nợ phải trả, có sử dụng tài khoản đã được khai báo ở Module kế toán tổng hợp như tài khoản công nợ, tài khoản vật tư hàng hóa, tài khoản mã nhập xuất, lý do, tài khoản thuế…Tùy thuộc vào tổ chức hệ thống tài khoản của kế toán tổng hợp, mà Module kế toán công nợ phải trả sẽ được khai báo phù hợp để phục vụ cho việc phân tích hạch toán kế toán. 

-Hạch toán các chứng từ: Các chứng từ trong Module quản lý công nợ phải trả như: Bút toán bù trừ công nợ, hoá đơn mua hàng dịch vụ, phiếu nhập mua, phiếu xuất trả lại nhà cung cấp… sau khi được lưu sẽ được tiếp tục xử lý hoặc chuyển trực tiếp vào sổ cái ở Module kế toán tổng hợp tùy thuộc vào các trạng thái khác nhau khi lưu. Kế toán tổng hợp có thể can thiệp vào những chứng từ gốc ở Module kế toán công nợ phải trả nếu được phân quyền hiệu chỉnh chứng từ.

Module kế toán vốn bằng tiền:

Nếu không có sự kết nối giữa Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả và phân hệ quản lý mua hàng thì thông tin mua hàng chuyển vào công nợ phải trả sẽ là căn cứ để thanh toán cho nhà cung cấp. Việc thanh toán công nợ phải trả, tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà có thể thanh toán công nợ theo đối tượng, hạn thanh toán hoặc công nợ theo hoá đơn, hợp đồng.

Phân hệ quản lý mua hàng:

Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả có mối liên hệ chặt chẽ với phân hệ phần mềm quản lý mua hàng. Phân hệ Quản lý mua hàng sẽ cung cấp những thông tin có liên quan đến quản trị thông tin công nợ phải trả như các khoản nhập mua bằng công nợ, hạn thanh toán, hợp đồng…, thông qua những chứng từ được lập. Số liệu nhập hàng của phân hệ quản lý mua hàng sẽ là thông tin chuyển tiếp để lập các hóa đơn mua hàng và sau đó là hàng loạt những quy trình quản lý công nợ dựa trên thông tin này.

Phân hệ quản lý tồn kho:

Đối tượng quản trị chính yếu trong phân hệ phần mềm quản lý tồn kho là kho hàng và hàng hóa vì vậy mối liên hệ tương tác giữa Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả với phân hệ quản lý tồn kho hàng là không thể thiếu nếu hệ thống không dùng phân hệ quản lý mua hàng. Mối quan hệ này được thể hiện qua các điểm chính như: Hệ thống danh mục tồn kho, chuyển sổ tồn kho các chứng từ nhập – xuất.

Module kế toán tính giá thành:

Một số những thông tin phục vụ cho việc quản lý chi phí cũng được nhập liệu trong các màn hình thuộc Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả như mã chi phí, mã vụ việc, hợp đồng..., những thông tin này sẽ được kế toán chi phí sẽ lập những báo cáo quản trị chi phí của doanh nghiệp.

GIAO DIỆN CÁC GIAO DỊCH
   PHIẾU NHẬP MUA                                                                       PHIẾU KẾ NHẬP KHẨU
 
 
PHIẾU NHẬP CHI PHÍ MUA HÀNG PHIẾU XUẤT TRẢ LẠI NHÀ CUNG CẤP
      
HÓA ĐƠN MUA HÀNG DỊCH VỤ                                PHIẾU THANH TOÁN TẠM ỨNG
  
PHIẾU BÙ TRỪ CÔNG NỢ VỚI NHÀ CUNG CẤP                                CẬP NHẬP KÊ KHAI THUẾ ĐẦU VÀO