MODULE KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU  

ACCOUNTS RECEIVABLE

      Chức năng Module kế toán bán hàng và công nợ phải thu: Là thực hiện theo dõi công việc quản lý doanh thu, giá vốn, chiết khấu, thuế VAT hàng bán  theo các chỉ tiêu như “Mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhóm khách hàng, hợp đồng, địa bàn...”;  Theo dõi công nợ bán hàng và báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo từng khách hàng, theo từng hoá đơn, theo hợp đồng, hạn mức thanh toán của từng khách hàng.


TÍNH NĂNG CHUNG

Theo dõi lưu trữ các thông tin của khách hàng: Tên, địa chỉ, điện thoại, nhóm khách hàng, hạn mức tín dụng …, cung cấp thông tin tức thời về công nợ khách hàng, công nợ theo hoá đơn bán hàng..

Theo dõi lịch sử giao dịch với khách hàng, hoá đơn GTGT đầu ra, hạn thanh toán, tự động tính thuế, kê khai thuế, hạch toán thuế GTGT, tạo các bút toán hạch toán bán hàng.

Tự động tạo các phiếu xuất kho, tự động tính toán và hạch toán giá vốn hàng bán. Quản lý thông tin về tình hình chiết khấu hàng bán.

Quản lý thông tin về hoá đơn hàng bán trả lại.

In hoá đơn GTGT theo mẫu đặc thù của đơn vị

 

  GIAO DỊCH

Hóa đơn bán hàng

Trong trường hợp Module kế toán công nợ phải thu chạy độc lập không kết nối với phân hệ quản lý bán hàng. Việc viết hoá đơn bán hàng sẽ do kế toán bán hàng thực hiện và số chứng từ lập sẽ được hạch toán trực tiếp vào sổ cái. 

 
Hóa đơn dịch vụ

Tương tự hoá đơn bán hàng, nhưng đối với trường hợp này hàng hoá là dịch vụ hoặc những vật tư hàng hoá không theo dõi tồn kho. Nếu Module kế toán công nợ phải thu kết nối với phân hệ quản lý bán hàng thì việc hạch toán hoá đơn dịch vụ được chuyển số liệu từ phân hệ quản lý mua hàng qua.

 
Phiếu nhập hàng bán trả lại

Trong trường hợp bán hàng nhưng hàng bán bị trả lại thì phải nhập hàng trả lại vào kho. Đối với trường hợp này nếu không có sự kết nối với phân hệ quản lý mua hàng thì kế toán theo dõi bán hàng vào số liệu hàng bán trả lại.

 
Phiếu bù trừ công nợ Lập chứng từ bù trừ công nợ, trường hợp này xẩy ra khi có sự bù trừ công nợ của hai khách hàng hoặc trên một khách hàng nhưng ở hai tài khoản công nợ khác nhau.
 
Kê khai hóa đơn đầu ra

Chức năng này dùng để cập nhập hóa đơn bán hàng phục vụ cho công tác kê khai thuế nhưng không hạch toán hoặc được hạch toán  ở các chứng từ khác

 
Chức năng phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn Chức năng này là việc phân bổ các khoản phiếu thu tiền, báo có của ngân hàng cho các hóa đơn bán hàng “Tương tự phần phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn ở Module kế toán tiền mặt – tiền gửi”.
 
  HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Báo cáo công nợ phải thu:

- Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng

- Sổ tổng hợp công nợ của một khách hàng

- Bảng cân đối phát sinh công nợ phải thu

- Bảng tổng hợp số dư công nợ phải thu cuối kỳ

- Bảng tổng hợp số dư công nợ phải thu đầu kỳ

- Bảng kê công nợ theo hoá đơn

- Bảng kê công nợ theo hạn thanh toán

- Bảng chi tiết thu tiền các hoá đơn

- ...

Báo cáo bán hàng:

- Nhật ký bán hàng

- Nhật ký thu tiền hàng

- Bảng kê bán hàng

- Bảng tổng hợp hàng bán

- Báo cáo bán hàng theo hai chỉ tiêu

- Bảng phân tích hàng bán

- Bảng kê hàng bán bị trả lại

- Bảng tổng hợp hàng bán bị trả lại

- Báo cáo bán hàng theo các chi tiêu

  TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

Module kế toán tổng hợp:

-Thông tin về chứng từ thanh toán tạm ứng, bù trừ công nợ, bán hàng sau khi được xác nhận và chuyển vào sổ cái thì chuyển sang Module kế toán tổng hợp. Ngoài ra kế toán tổng hợp còn liên quan đến Module kế toán công nợ phải thu thông qua danh mục tài khoản.
Module kế toán tiền mặt - tiền gửi:
-Thông tin bán hàng sau khi chuyển vào các sổ công nợ phải thu sẽ là căn cứ để thực hiện theo dõi thanh toán sau này. Theo quy trình, các khoản thanh toán của khách hàng sẽ được bộ phận ngân quỹ tiến hành lập phiếu thu – báo có và sẽ được ghi vào các sổ công nợ phải thu.
-Nếu doanh nghiệp có theo dõi việc thanh toán công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, thì việc phân bổ được thực hiện trực tiếp các phiếu thu – báo có hoặc các phiếu thu – báo có sẽ được chuyển sang bộ phận xử lý công nợ chuyên biệt để phân bổ tiếp.
Phân hệ  quản lý bán hàng:
-Tương tự như Module kế toán tổng hợp, Module kế toán công nợ phải thu cũng có mối liên hệ chặt chẽ với phân hệ quản lý bán hàng. Phân hệ quản lý bán hàng sẽ cung cấp những thông tin có liên quan đến quản trị thông tin công nợ phải thu như các khoản bán hàng bằng công nợ, hạn thanh toán… thông qua những chứng từ được lập. Số liệu xuất hàng của phân hệ quản lý bán hàng sẽ là thông tin chuyển tiếp để lập các hóa đơn bán hàng và sau đó là hàng loạt những quy trình quản lý công nợ chi tiết dựa trên thông tin này.
Phân hệ quản lý mua hàng:
Trong trường hợp Module quản lý công nợ phải thu không kết nối với phân hệ quản lý bán hàng thì mối liên hệ tương tác giữa Module kế toán công nợ phải thu và phân hệ quản lý kho hàng là không thể thiếu. Mối quan hệ này được thể hiện qua các điểm chính như sau:
-Hệ thống danh mục tồn kho: Phân hệ quản lý kho hàng cung cấp hệ thống danh mục kho hàng như kho bãi, khay kệ, vị trí, vật tư hàng hóa, danh sách lô hàng… để dựa vào đó Module kế toán công nợ phải thu sẽ kế thừa các danh mục này.
-Chuyển sổ tồn kho các chứng từ: Một số chứng từ trong Module kế toán công nợ phải thu như phiếu xuất kho, phiếu nhập hàng bán trả lại… sau khi được lưu sẽ chuyển vào các sổ chi tiết trong quản lý kho hàng.
  GIAO DIỆN CÁC GIAO DỊCH
   HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                                                                       HÓA ĐƠN DỊCH VỤ
    
 
PHIẾU NHẬP HÀNG BÁN TRẢ LẠI BÚT TOÁN BÙ TRỪ CÔNG NỢ
  
KÊ KHAI THUẾ ĐẦU RA                                             PHÂN BỔ TIỀN HÀNG