MODULE KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN - CASH MANAGAMENT

       Là công cụ hữu ích để quản lý thu – chi, các giao dịch thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp một cách chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho phép người sử dụng xử lý hiệu quả việc thu – chi với khách hàng. Ngoài ra Module này còn cho phép quản lý khế ước ngân hàng, số dư quỹ, các giao dịch với ngân hàng. Đặc biệt Module này kết nối với Module kế toán công nợ phải thu - phải trả để thực hiện quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng theo đối tượng, theo hoá đơn, theo tuổi nợ, theo hạn thanh toán, hợp đồng,…


TÍNH NĂNG CHUNG

Quản lý thu – chi; Báo có – Báo nợ ngân hàng; Quản lý thanh toán, thu tiền, chi tiền trên từng hoá đơn bán ra và hóa đơn mua vào.

In trực tiếp thu chi, giấy báo có, báo nợ trên chương trình theo các mẫu.

Theo dõi số dư: Tiền mặt – tiền gửi, khế ước vay tiền.

Các giao dịch ngoại tệ và tự động tính toán các bút toán chênh lệch tỷ giá.

 

GIAO DỊCH

Phiếu thu

Quản lý các khoản thu bằng tiền mặt như: Thu tiền thanh toán bán hàng, thu thừa tạm ứng…chi tiết theo từng đối tượng.

Phân bổ các khoản thu cho các hóa đơn bán ra, các khoản tạm ứng.

Quản lý chi tiết các khoản thu theo: Trung tâm lợi nhuận, trung tâm chi phí, hợp đồng, khoản mục phí, vụ việc … 

 

Phiếu chi

Quản lý các khoản chi bằng tiền mặt như: Chi tiền thanh toán mua hàng, chi tạm ứng …, chi tiết theo từng đối tượng.

Phân bổ các khoản chi cho các hóa đơn mua vào, kê thuế và hạch toán thuế GTGT.

Quản lý chi tiết các khoản chi thu theo: Trung tâm lợi nhuận, trung tâm chi phí, hợp đồng, khoản mục phí, vụ việc … 

 

Báo có ngân hàng

 

Quản lý số dư tiền gửi ngân hàng, các khoản thu tiền bằng tiền gửi ngân hàng..; Chi tiết theo: Từng đối tượng, hợp đồng, trung tâm lợi nhuận, trung tâm chi phí, vụ việc, khoản mục phí..

Phân bổ và quản lý các khoản thanh toán của khách hàng đối với hóa đơn bán hàng.

 
Báo nợ ngân hàng

Quản lý các khoản thanh toán qua ngân hàng và được chi tiết theo; Đối tượng, hợp đồng, trung tâm lợi nhuận, trung tâm chi phí, vụ việc, khoản mục phí…

Phân bổ các khoản thanh toán các hóa đơn mua vào, kê thuế, quản lý các loại phí và hạch toán thuế GTGT

 
Phân bổ (thu, chi, báo có, báo nợ) cho các hóa đơn phải thu và phải trả Chức năng này nhằm thực hiện phân bổ các khoản thu, chi, các khoản báo có, báo nợ cho các hóa đơn đầu vào, đầu ra nhằm quản lý chi tiết các khoản phải thu, phải trả theo từng hóa đơn và hạn thanh toán của hóa đơn đầu ra, đầu vào.
HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

- Sổ quỹ (in từng ngày)

- Báo cáo số dư tại quỹ và tại các ngân hàng

- Sổ nhật ký thu tiền

- Sổ nhật ký chi tiền

- Sổ chi tiết của một tài khoản, sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản và nhiều tài khoản

- Bảng cân đối số phát sinh theo ngày của 1 tài khoản

- Sổ chi tiết công nợ phải thu phải trả

- Bảng kê chứng từ

- Bảng kê chứng từ theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản và tài khoản đối ứng

- Tổng hợp số phát sinh theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản và tài khoản đối ứng

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

Module tiền mặt, tiền gửi ngân hàng có sự ảnh hưởng qua lại với các phân hệ, Module khác trong giải pháp Cyber Enterprise 8.0 qua một số liên hệ như sau:

Module kế toán tổng hợp:

Danh mục tài khoản: Trong một số màn hình khai báo danh mục hoặc cập nhật số liệu thuộc Module tiền mặt tiền gửi, có sử dụng tài khoản đã được khai báo ở Module kế toán tổng hợp như tài khoản tiền mặt tại quỹ và tiền gửi, tài khoản thuế…Tùy thuộc vào tổ chức hệ thống tài khoản kế toán của kế toán tổng hợp, phân hệ tiền mặt tiền gửi sẽ được khai báo phù hợp để phục vụ cho việc phân tích cả hệ thống. 

Hạch toán các chứng từ: Một số chứng từ trong phân hệ tiền mặt tiền gửi sau khi được lưu sẽ được chuyển trực tiếp vào sổ cái ở Module kế toán tổng hợp phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.

Module kế toán bán hàng và công nợ phải thu

- Thông tin bán hàng sau khi chuyển vào các sổ công nợ phải thu sẽ là căn cứ để thực hiện quản lý thanh toán sau này. Theo quy trình, các khoản thanh toán của khách hàng sẽ được bộ phận ngân quỹ tiến hành lập phiếu thu và sẽ được ghi vào các sổ công nợ phải thu.

- Nếu doanh nghiệp có theo dõi việc thanh toán công nợ chi tiết theo từng hóa đơn thì việc phân bổ được thực hiện trực tiếp các phiếu thu – báo có hoặc các phiếu thu – báo có sẽ được chuyển sang bộ phận xử lý công nợ chuyên biệt để phân bổ tiếp.

Module kế toán mua hàng và công nợ phải trả:

- Thông tin mua hàng sau khi chuyển vào các sổ công nợ phải trả sẽ là căn cứ để thực hiện thanh toán sau này. Theo quy trình, sau khi phòng mua hàng (cung ứng) đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp, bộ phận ngân quỹ sẽ tiến hành chi – báo nợ và sẽ được ghi vào các sổ công nợ phải trả.

- Nếu doanh nghiệp có theo dõi việc thanh toán công nợ chi tiết theo từng phiếu nhập mua thì việc phân bổ được thực hiện trực tiếp các phiếu chi – báo nợ hoặc các phiếu chi – báo nợ sẽ được chuyển sang bộ phận xử lý công nợ chuyên biệt.

Modul kế toán chi phí và tính giá thành sản xuất:

Trong những khoản thu chi có thể liên quan chi phí hoặc các mục cần theo dõi chi tiết như: Vụ việc, bộ phận chi phí, mã phí, trung tâm lợi nhuận, trung tâm chi phí…Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, số lượng các thông tin được khai báo để nhập tại phân hệ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng sẽ khác nhau.

Phân hệ quản lý bán hàng

Thông tin công nợ của khách hàng là rất cần thiết để ra quyết định cung cấp hàng cho khách hàng. Việc lập các phiếu thu và chứng từ ngân hàng từ nguồn tiền của khách hàng nó sẽ cung cấp công nợ tức thời cho phòng tiêu thu, kế toán tiêu thụ ra quyết định kịp thời, chính xác để cung cấp hàng cho khách hàng

Phân hệ quản lý mua hàng:

Phân hệ quản lý mua hàng cung cấp thông tin công nợ với nhà cung cấp từ đó ra quyết định các thanh toán công nợ đảm bảo tối ưu nhất phương án thanh toán cho doanh nghiệp. Việc lập các phiếu chi và chứng từ ngân hàng, từ thông tin của phiếu nhập mua hàng sẽ cung cấp các thông tin công nợ tức thời đảm bảo các điều kiện thanh toán cho nhà cung cấp và tận dụng tối đa lợi thế, ưu đãi do nhà cung cấp đem lại.

GIAO DIỆN CÁC GIAO DỊCH
   PHIẾU THU                                                                       PHIẾU CHI
  
 
BÁO CÓ NGÂN HÀNG BÁO NỢ NGÂN HÀNG
  
PHÂN BỔ CÁC KHOẢN THU - CHI CHO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ