MODULE KẾ TOÁN TỔNG HỢP - GENRAL LEDGER

       Là trung tâm tiếp nhận dữ liệu của các phân hệ và Module kế toán khác, trên cơ sở đó thực hiện các bút toán cuối kỳ “kết chuyển – phân bổ” để lập ra các báo cáo tài chính - kế toán của doanh nghiệp như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQSXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh tài chính, báo cáo thuế, sổ sách kế toán theo các hình thức kế toán…; Chương trình có công cụ cho phép tự tạo, hiệu chỉnh cách thức tập hợp số liệu của các báo cáo tài chính cho phù hợp với mẫu biểu, quy định mới nhất của bộ tài chính ban hành.


TÍNH NĂNG CHUNG

Quản lý hệ thống tài khoản, quản lý các chứng từ phát sinh định kỳ, cuối kỳ, quản lý các bút toán phân bổ, các bút toán kết chuyển.

Thực hiện đóng số liệu kế toán, tiếp nhận dữ liệu phát sinh kế toán từ các Module và phân hệ khác.

Tạo lập hệ thống báo cáo tài chính và các báo cáo phân tích tài chính.

 

GIAO DỊCH

Phiếu kế toán

Quản lý các chứng từ hạch toán cuối kỳ của kế toán

Quản lý giao dịch kê khai thuế GTGT

 
Phiếu kế toán định kỳ

Quản lý bút toán hạch toán cuối kỳ theo định kỳ; Phiếu kế toán định kỳ thực hiện lập các chứng từ hạch toán kế toán phát sinh định kỳ: Với chứng từ phát sinh định kỳ, hàng kỳ hệ thống sẽ tự động hạch toán các phát sinh theo các chỉ tiêu do người sử dụng định nghĩa sẵn: Ví dụ hạch toán “Nợ112/ Có242 100 triệu và thiết lập 10 kỳ, tài khoản chi phí 627”; Hàng kỳ hệ thống sẽ tự tạo một chứng từ hạch toán Nợ 242/ Có 627 10 triệu.

 
Bút toán kết chuyển

Tạo lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán, theo danh mục kết chuyển. Ở bút toán này tự động tính phát sinh các tài khoản và kết chuyển theo chế độ khai báo ban đầu của người sử dụng “Kết chuyển Nợ – Có, kết chuyển  Có – Nợ, tự động xác định”.

 
Bút toán phân bổ Tạo lập các bút toán phân bổ cuối kỳ theo danh mục bút toán phân bổ đã được thành lập với hệ số phân bổ được tách riêng theo từng tháng, các phát sinh của tài khoản được tự động tính toán.
 
Bút toán chênh lệch tỷ giá

Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá nhằm thực hiện tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ theo các cách sau:

Đánh giá chênh lệch tỷ giá trên từng tài khoản

Đánh giá chênh lệch tỷ giá trên từng khách hàng

Đánh giá chênh lệch tỷ giá trên từng chứng từ ngoại tệ phát sinh

 
Chức năng đóng sổ Mục đích của chức năng thực hiện đóng sổ cuối kỳ là nhằm đơn giản hóa cho công tác của kế toán tổng hợp: Cuối kỳ sau khi các kế toán chi tiết hoàn thành công việc, kế toán tổng hợp sẽ thực hiện chức năng đóng sổ: Chức năng này sẽ là tập hợp và thực hiện đồng thời cùng lúc theo thứ tự các chức năng nghiệp vụ như: Tính giá vốn, tính và hạch toán khấu hao, tính và phân bổ công cụ dụng cụ, kết chuyển, phân bổ, tính giá thành
 
HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Sổ kế toán theo nhật ký chung

- Sổ nhật ký chung

- Sổ nhật ký thu tiền

- Sổ nhật ký chi tiền

- Sổ nhật ký bán hàng

- Sổ nhật ký mua hàng

- Sổ cái tài khoản

- Sổ cái lên cho tất cả các tài khoản

- Sổ tổng hợp tài khoản chữ T

- Sổ tổng hợp tài khoản chữ T lên cho tất cả các TK

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản

- Bảng số dư cuối kỳ của các tài khoản

- Bảng số dư đầu kỳ của các tài khoản

Sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

- Bảng tổng hợp chứng từ

- Chứng từ ghi sổ

- Sổ cái tài khoản

- Sổ cái lên cho tất cả các tài khoản

- Sổ chi tiết tài khoản

- Sổ chi tiết lên cho tất cả các tài khoản

- Sổ tổng hợp chữ T tài khoản

- Sổ tổng hợp chữ T lên cho tất cả các tài khoản

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản

- Bảng số dư cuối kỳ các tài khoản

- Bảng số dư đầu kỳ các tài khoản

- Bảng kê chứng từ

- Bảng kê chứng từ theo các chỉ tiêu

- Bảng tổng hợp chứng từ theo các chỉ tiêu

- Bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản

- Sổ tổng hợp tài khoản chữ T cho nhiều kỳ

Sổ kế toán theo nhật ký chứng từ

- Nhật ký chứng từ số 1 - 10

- Bảng kê từ số 1 - 11

- Bảng phân bổ chi phí

- Sổ cái tài khoản

- Sổ cái lên cho tất cả các tài khoản

- Sổ chi tiết tài khoản

- Sổ chi tiết lên cho tất cả các tài khoản

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản

- Bảng số dư cuối kỳ các tài khoản

- Bảng số dư đầu kỳ các tài khoản

Báo cáo thuế

- Bảng kê thuế đầu vào

- Bảng kê thuế đầu ra

- Quyết toán thuế

- Tờ khai thuế

Báo cáo tài chính

- Bảng cân đối phát sinh

- Bảng cân đối kế toán

- Bảng cân đối kế toán theo nhiều kỳ

- Báo cáo kết quả SXKD

- Báo cáo kết quả SXKD theo nhiều kỳ

- Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp

- Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp theo nhiều kỳ

- Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp

- Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp theo nhiều kỳ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Bảng phân tích tài chính doanh nghiệp

 

 

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC MODULE VÀ PHÂN HỆ KHÁC

- Module kế toán tổng hợp có sự ảnh hưởng qua lại với tất cả các phân hệ và Module khác trong giải pháp     Cyber Enterprise 8.0 qua một số liên hệ như sau:

-Danh mục tài khoản: Trong một số màn hình khai báo danh mục hoặc cập nhật số liệu thuộc các phân hệ, có sử dụng tài khoản đã được khai báo ở Module kế toán tổng hợp. Tùy thuộc vào tổ chức hệ thống tài khoản kế toán của kế toán tổng hợp, các Module sẽ được khai báo phù hợp để phục vụ cho việc phân tích cả hệ thống. 

-Hạch toán các chứng từ: Một số chứng từ trong các phân hệ và Module khác khi được lưu sẽ được chuyển trực tiếp vào sổ cái ở Module kế toán tổng hợp phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.

GIAO DIỆN CÁC GIAO DỊCH
   PHIẾU KẾ TOÁN                                                                       PHIẾU KẾ TOÁN ĐỊNH KỲ
  
 
BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN BÚT TOÁN PHÂN BỔ
  
CHỨC NĂNG ĐÁNH GIÁ LẠI CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ                       CHỨC NĂNG ĐÓNG SỔ CUỐI KỲ