LỊCH SỬ PHÁT HÀNH CÁC PHIÊN BẢN PHẦN MỀM

PHIÊN BẢN PHÁT HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HỖ TRỢ TRIỂN KHAI

CYBER ENTERPRISE 8.0 (BỘ GIẢI PHÁP ERP) BAO GỒM CÁC PHÂN HỆ PHẦN MỀM

- CYBER ACCOUNTING

- CYBER SALES MANAGEMENT

- CYBER PURCHASING MANAGEMENT

- CYBER INVENTORY MANAGEMENT

- CYBER HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

08/2013

Visual studio 2005

ASP.Net

HTMP

Crystal Report

SQL SERVER 2005 TRỞ LÊN

CÒN

CYBER ENTERPRISE 7.0 (BỘ GIẢI PHÁP ERP BAO GỒM CÁC PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ)

- CYBER ACCOUNTING

- CYBER SALES MANAGEMENT

- CYBER INVENTORY MANAGEMENT

07/2012 Visual studio 2003 SQL SERVER 2000 TRỞ LÊN

 

CÒN

KHÔNG

 

CYBER ACCOUNTING 10.I 12/2009 VISUAL FOXPRO 7.0 SQL SERVER 2000 TRỞ LÊN CÒN KHÔNG
CYBER ACCOUNTING 10.S 01/2009 VISUAL FOXPRO 7.0 SQL SERVER 2000 TRỞ LÊN CÒN KHÔNG
CYBER ACCOUNTING 2008 01/2008 VISUAL FOXPRO 7.0 SQL SERVER 2000 TRỞ LÊN KHÔNG KHÔNG
CYBER ACCOUNTING 2006 01/2005 VISUAL FOXPRO 9.0 VISUAL FOXPRO 9.0 KHÔNG KHÔNG
CYBER ACCOUNTING 2005 01/2005 VISUAL FOXPRO 7.0 VISUAL FOXPRO 7.0 KHÔNG KHÔNG
CYBER ACCOUNTING 2004 12/2003 VISUAL FOXPRO 7.0 VISUAL FOXPRO 7.0 KHÔNG KHÔNG

TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC PHIÊN BẢN PHẦN MỀM

PHIẾN BẢN TÍNH NĂNG TƯƠNG THÍCH
CYBER ENTERPRISE 8.0  WinDown Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win Sever 2000,2003,2008,2012,2014 
  Font Unicode
  Giao diện

WinForm: Giao dịch, báo cáo danh mục, tính toán

Webform: Báo cáo, tính toán

CYBER ENTERPRISE 7.0 WinDown Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win Sever 2000,2003,2008,2012,2014 
  Font Unicode
  Giao diện WinForm: Giao dịch, báo cáo danh mục, tính toán

CYBER ACCOUNTING 10.I

WinDown Win XP, Win 7, Win Sever 2000,2003,2008
  Font VnTime
  Giao diện WinForm
CYBER ACCOUNTING 10.S WinDown Win XP, Win 7, Win Sever 2000,2003,2008
  Font VnTime
  Giao diện WinForm
CYBER ACCOUNTING 2008 WinDown Win XP, Win 7, Win Sever 2000,2003,2008
  Font VnTime
  Giao diện WinForm
CYBER ACCOUNTING 2006 WinDown Win XP, Win 7, Win Sever 2000,2003,2008
  Font VnTime
  Giao diện WinForm
CYBER ACCOUNTING 2005 WinDown Win XP, Win 7, Win Sever 2000,2003
  Font VnTime
  Giao diện WinForm
CYBER ACCOUNTING 2004 WinDown Win XP, Win 7, Win Sever 2000,2003
  Font VnTime
  Giao diện WinForm

 

Các bài viết liên quan