Sản phẩm Đóng  
   Dịch vụ Đóng  
   Khách hàng Đóng  
   Kiến thức Đóng  
   Công ty Đóng  
   Language Đóng  
   Liên kết Đóng  
   Phân hệ hàng tồn kho Đóng  
Các chức năng của phân hệ .
 • Vào phiếu nhập (nhập từ sản xuất và nhập khác)
 • Vào  phiếu xuất (xuất cho sản xuất, xuất khác)
 • Vào phiếu xuất điểu chuyển kho
 • Tính tồn kho tức thời và tồn kho cuối kỳ
 • Tính giá vật tư tồn kho: giá trung bình, giá NTXT hoặc giá đích danh   
 • Phân hệ kế toán hàng tồn kho liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán công nợ phải trả, kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp, kế toán chi phí giá thành 

Quản lý.

 • Quản lý hàng hoá, vật tư, nguyên vật liệu tồn kho
 • Quản lý xuất nguyên vật liệu cho sản xuất
 • Quản lý thành phẩm bán thành phẩm sản xuất
 • Quản lý điều chuyển vật tư, hàng hoá giữa các kho với nhau
 • Quản lý hàng giử bán
 • Quản lý tồn kho tức thời, vật tư chậm luân chuyển ...
 • Quản lý nhập xuất tồn hàng hoá, nguyên vật liệu
 • Hạch toán kế toán xuất nhập vật tư, hàng hoá

Sơ đồ tổ chức phân hệ.

 

Báo cáo.

Báo cáo hàng nhập

 • Bảng kê phiếu nhập
 • Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng, vật tư
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo hợp đồng
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập xuất
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
 • Tổng hợp hàng nhập kho
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

Báo cáo hàng xuất

 • Bảng kê phiếu xuất
 • Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo hợp đồng
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng
 • Tổng hợp hàng xuất kho
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản.

Báo cáo hàng tồn kho

 • Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư
 • Hỏi số tồn kho của một vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn theo kho
 • Báo cáo tồn kho hiện thời
 • Báo cáo tồn kho đầu kỳ
 • Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập (giá NTXT)
 • Bảng giá trung bình tháng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

Quay lại

 

   Các sản phẩm khác Đóng